Υδραυλικές μελέτες & Έργα Περιβάλλοντος

Home »  Υδραυλικές μελέτες & Έργα Περιβάλλοντος

  • Υδραυλικά έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας

 

  • Υδρολογικές Μελέτες
  • Μελέτες αποχέτευσης Ομβρίων και Ακαθάρτων
  • Μελέτες Ύδρευσης
  • Αρδευτικά έργα
  • Διευθέτηση – Οριοθέτηση χειμάρρων
  • ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)