Τοπογραφικές μελέτες

Home »  Τοπογραφικές μελέτες

  • Ίδρυση Τριγωνομετρικών Δικτύων με χρήση GPS διπλής συχνότητας
  • Προσδιορισμός φωτοσταθερών με χρήση GPS διπλής συχνότητας
  • Εγκατάσταση χωροσταθμικών δικτύων
  • Χωροσταθμίσεις ακρίβειας
  • Αποτυπώσεις σε όλες τις κλίμακες με χρήση total stations και GPS
  • Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων
  • Παράκτιες Βυθομετρήσεις
  • Εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων
  • Εφαρμογές διανομών
  • Πράξεις εφαρμογής
  • Κτηματογραφήσεις για σύνταξη πολεοδομικών μελετών
  • Πράξεις αναλογισμού και τακτοποιήσεων
  • Εφαρμογές τίτλων ιδιοκτησίας
 • Χαράξεις τεχνικών έργων
 • Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις με UAV (Μη Επανδρωμένο εναέριο όχημα)
 • Αποτυπώσεις με Laser Scanner
 • 3D Μοντελοποίηση ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ