Εθνικό Κτηματολόγιο

Home »  Εθνικό Κτηματολόγιο

Το Κτηματολόγιον αποτελεί ένα σύστημα, το οποίον αποσκοπεί εις τον ακριβή προσδιορισμόν της νομικής, οικονομικής και τεχνικής καταστάσεως της εγγείου περιουσίας. Βασικόν στοιχείον λειτουργίας του θεσμού είναι η δημοσιότης, δηλαδή η δυνατότης παροχής πληροφοριών εις πάντα βουλόμενον περί του νομικού, οικονομικού και τεχνικού καθεστώτος του κτήματος.
(Απόσπασμα από τις Σημειώσεις Κτηματολογίου 1975, ΕΜΠ Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)

Κτηματολόγιο ορίζεται ότι είναι μια Δημόσια, γενική, συστηματική και ενήμερη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γεωτεμαχίων καθώς και άλλες πληροφορίες, που θεωρούνται απαραίτητες για τις διοικητικές, τεχνικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας.
(Απόσπασμα από τα πρακτικά της επιστημονικής συνάντησης Προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου, 1986)