Διασφάλιση Ποιότητας

Home »  Διασφάλιση Ποιότητας

Η εταιρεία “ΓΑΙΑΚΟΜ – Σύμβουλοι Μηχανικοί“ εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για Παροχή Υπηρεσιών Μελετών Μηχανικού στους τομείς:

  • Τοπογραφίας
  • Κτηματολογίου
  • Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S) και
  • Συγκοινωνιακών Έργων

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, η εταιρεία δεσμεύεται να είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πάψουν να συμβαίνουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις (προβλήματα), τόσο στο εσωτερικό της Επιχείρησης (κατά την παραγωγή υπηρεσιών και την εν γένει λειτουργία), όσο και προς τους πελάτες. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας βασίζεται σε δύο κύρια σημεία :

  • Την διατήρηση της επιθυμητής Ποιότητας με σταθερότητα και το λιγότερο δυνατό κόστος.
  • Την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών (όπως καταγράφονται στις αντίστοιχες συμβάσεις).

Η Διοίκηση της Επιχείρησης έχει λάβει την απόφαση για την εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας γνωρίζοντας και δεσμευόμενη να διαθέσει όλους τους απαραίτητους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την συνεχή αποτελεσματική εφαρμογή του.

O Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας θα παρέχει ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη την διάρκεια του σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, κάθε δυνατή βοήθεια, επιβεβαιώνοντας την εφαρμογή των διαδικασιών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν οποιεσδήποτε προτάσεις για βελτίωση στην παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η “ΓΑΙΑΚΟΜ – Σύμβουλοι Μηχανικοί“ διασφαλίζει με σταθερότητα την παροχή ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών με:

  • την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
  • την μηχανοργάνωση των εργασιών της, που στηρίζεται στην εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων της πληροφορικής στον τομέα της Τοπογραφίας και των Συγκοινωνιακών Έργων
  • τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της πάνω στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις
  • τον σεβασμό της επιστήμης της Τοπογραφίας, Οδοποιίας και όλων των Εθνικών και Κοινοτικών νομοθεσιών, διατάξεων και προδιαγραφών που καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών μελετητή τοπογράφου, όπως ΠΔ 696/94, Ν 716/77, οδηγία 92/50 ΕΟΚ κλπ.