Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)

Home »  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), γνωστό και ως G.I.S. Geographic Information System, είναι σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Σε πιο γενική μορφή, ένα ΓΣΠ είναι ένα εργαλείο “έξυπνου χάρτη”, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα, να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο Διαδίκτυο).

Εφαρμογές των GIS

  • Πολεοδομία – Χωροταξία
  • Τοπογραφία (2D – 3D)
  • Κτηματολόγιο
  • Χρήσεις γης
  • Γεωλογία
  • Υδραυλικός Υπολογισμός Γραμμής Πλημμυρίδας
  • Διαχείριση Υδάτων (επίγειων, υπόγειων)
  • Μεταφορικά Δίκτυα (και δίκτυα εν γένει)
  • Περιβάλλον – Κλίμα